Брикетопроизводство клон на фирма “БРИКЕЛ” ЕАД е единствената “Брикетна фабрика” в Република България. Тя се намира на около 5 км. от гр. Гълъбово и на 45 км. от гр. Стара Загора.

На юг граничи с язовир “Розов кладенец”. Фабриката е в експлоатация от 17.10.1961 г. и произвежда едрокъсово гориво /брикети/ с размери: Н – 70/75 mm, D – 91 mm, Wtr /влага/ - 11%, Qrj /калоричност/ - 4 300 к каl/kg, Ad /пепел/ - 20 ÷ 22%

, Str /сяра/ - 3,8% . Технологията на брикетиране във фабриката е без свързващо вещество.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Максималната годишна производителност на фабриката по брикети е около 750 000 t и производителност по енергийно гориво подавано за ТЕЦ над 800 000 t.

В Брикетопроизводство са обособени следните основни цехове:

1. Цех “Подготвителен”

Цехът служи за предварителна подготовка на суровината (пресяване и трошене до класа dcp 2/35 до 2/80 mm), която се доставя от Мини “Марица Изток”-рудник “Трояново – 1” , рудник “Трояново – 3” и рудник “Троянво – 2” и постъпва в бункери сурови въглища с ж.п. транспорт.

Суровите лигнитни въглища са със следните технико-икономически показатели: Wtr (влага) – 59%, Qrj (калоричност) – 1750 к каl/kg, Ad (пепел) – до 24%, Str (сяра) – 4,5%.

Основните съоръжения и агрегати в цех “Подготвителен” са 4 броя перкови питатели, 2 броя валцови трошачки (перкови), 2 броя чукови трошачки за средно трошене. 12 броя чукови трошачки за дребно трошене, 21 броя двойно тръскащи сита, 5 броя неподвижни тръбни скарни уредби, обезпрашителни инсталации , ГТЛ, отбивачи и други.

2. Цех “Основно производство”

В цеха се извършват следните основни операции: сушене, трошене, пресяване и пресоване за получаване на определената брикетна форма.

Основните съоръжения и агрегати в цех “Основно производство” са: 24 броя сушилни барабана с параметри на парата – Р – 4,4 ata, TC - 185C, 24 броя електрофилтри, 48 броя брикетни преси, 8 броя чукови трошачки, обезпрашителни инсталации, верижни транспортьори, шнекове, клеткови колела, електронна жп. везна за сурови въглища и други.

3. Цех “Технологично транспортен”

Цехът служи за транспортиране, охлаждане, отделяне на трошляка и товарене на брикетите на ж.п. вагони и автоколи. Основните съоръжения и агрегати в цех “Технологично-транспортен” са телени охладителни ленти, ранжирани инсталации, 6 броя механични ж.п. везни, 1 бр. електронна ж.п. везна и 2 броя електронни автовезни за изтегляне на готовата продукция, обезпрашителни инсталации, ГТЛ, отбивачи и други съоръжения.

- Електрозахранването на площадка Брикетопроизводство става посредством 4 въвода (6kV) от съседната площадка на Ел. производството. Захранването на машините и съоръженията става от 5 подстанции с 6 и 0,4 kV. Основните съоръжения са силови табла 0,4kV, трансформатори, разпределителни уредби високо напрежение и други.

- Парозахранването на площадка Брикетопроизводство се извършва също от площадка Електропроизводство посредством 4 паропровода, като отработената пара след сушилните барабани се връща обратно. Лабораторията за изпитване на твърди горива към “БРИКЕЛ” ЕАД съществува от 1961 година с влизане в експлоатация на “Брикетна фабрика”. Лабораторията извършва изпитване на лигнитни, кафяви, черни, антрацитни въглища, брикети от лигнитни въглища, кокс.

Признание за техническата компетентност на лабораторията е факта, че същата от 1976 година е акредитирана да извършва държавни изпитвания и до сега поддържа този статут.

През 1998 година е въведена и пусната в действие новата линия за обогатено енергийно гориво към клон Електропроизводство, с което отпадна сушилния цех към централата. Това доведе до положителен икономически ефект, който се прояви още по ясно след обединението на “Брикетна фабрика” и ТЕЦ ”Марица изток-1” през 2000 година, като фирма “БРИКЕЛ” ЕАД.

“БРИКЕЛ” ЕАД е единственото в страната предприятие за производство на брикети. Брикетите се предлагат на клиентите в насипно състояние и пакетирани. В началото на 2002 година по поръчка на “БРИКЕЛ” ЕАД испанската фирма “ЕЛИА-ОБРЕО” проектира, изработи, достави и монтира пакетираща машина модел Е480 с капацитет 160 чувала за час. Машината извършва пресяване, дозиране, пълнене и подреждане на чувалите върху палети напълно автоматично. Според изисванията на пазара чувалите могат да бъдат с тегло 25, 20 или 15кг.

Необходимостта от построяването на фабриката възниква от нуждата за осигуряване населението с едрокъсово гориво като се използуват младите лигнитни въглища, с които нашата страна разполага в достатъчни количества. Пълното технологично изследване на брикетируемостта на източно-маришките въглища и установяване технология за брикетиране е извършено от Минната академия в град Фрайберг – Германия, а проектирането на фабриката е възложено на немската проектанска организация за индустриални строежи в град Лайпциг – Германия.

Строителството на фабриката е започнато през 1958 година и е завършено на два етапа, а въвеждането на фабриката в експлоатация на три етапа. Строителството и пускането на фабриката в експлоатация е осъществено с помощта на немски специалисти.

На 17.10.1961 година фабриката е пусната в редовна експлоатация с производствена мощност 600 х.т. годишно, и през 1969 година е завършен втория етап от строителните и третия етап от монтажните дейности, с което е изпълнен целия проект на фабриката с производствена мощност 1 600 х.т. брикети.

От 30.06.2000 година ТЕЦ”Марица изток-1” и “Брикетна фабрика” са преобразувани в еднолично акционерно дружество “БРИКЕЛ” с предмет на дейност:

- производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия;

- производство и пласмент на брикети, трошляк и енергийно гориво от лигнитни въглища.