Екология и емисии

„Брикел” ЕАД е предприятие за производство на електроенергия, топлоенергия и брикети.

Дружеството има издадено Комплексно разрешително №40-Н1-ИО-АО/2011 г., актуализирано с решение №40-Н1-ИО-А1/2013 г.

за експлоатация на горивна инсталация за производство на топлинна енергия с номинална топлинна мощност 510 MWh и инсталация за производство на водород.

Основни задачи на „Брикел”, които определят и неговата политика по опазването на околната среда, са чистотата на въздуха, водите, почвите, екологосъобразното третиране на отпадъците и намаляване на неорганизираните емисии. При технологичните процеси се използват пречиствателни съоръжения за опазване на околната среда.

ekologija_1
ekologija_2
pojarna
zname

„Брикел” разполага с шест Енергийни парогенератора тип БКЗ-210-140ФВ, производство на Барнаулския котлостроителен завод и експлоатира четири турбини тип ВПТ-50-4, произведени от Турбомоторен завод в гр. Екатерининбург, които са активни с номинална мощност 50 MW.

Очистването на димните газове от прах при електропроизводството и брикетопроизводството се извършва с електрофилтри. Димните газове от котлите преминават през електростатични филтри за улавяне на праха. В брикетопроизводството има монтирани сухи и мокри циклони.

За очистването на димните газове от серен диоксид и прах е изградена Сероочистващата инсталация (СОИ). Тя работи на принципа на "мокра абсорбция" за десулфуризация с използване на реагент - хидратна вар Са(ОН)2. Степента на очистване на серни оксиди е съгласно Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации. След сероочистващата инсталация, очистените димни газове се изпускат в атмосферата през 80 метров комин.

За очистване на генерираните димните газове в парогенераторите от NOx е изградена инсталация, която използва технологията на некаталитичния селективен метод на редуциране на NOx (SNCR) с активно вещество карбамид. Тя осигурява очистването на димните газове от NOx до необходимата степен в съответствие с българското и европейското законодателство (200 mg/Nm3).

Въведената в експлоатация система за непрекъснати измервания (СНИ) след СОИ отговаря на всички изискванията на Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници като непрекъснато определя и последователно регистрира емисиите на вредните вещества, извършва необходимата оценка и обработка на резултатите. Дружеството осъществява непрекъснат мониторинг на емисиите в атмосферния въздух и извършва собствен мониторинг на отпадни и подземни води, почви и шумови нива.

„Брикел” ЕАД, съвместно с останалите централи от комплекса “Марица изток”, участвува в Системата за Ранно Предупреждение за замърсяване на приземния слой въздух със серен диоксид, азотни оксиди и прах, вследствие неблагоприятни метеорологични условия за област Стара Загора (СРП). Тя е създадена през 2006-2007 год. и работи напълно автоматично. Включва всички възможни за ползване източници на данни в област Стара Загора, имащи отношение към проблема със замърсяването, и използва най-съвременни и проверени атмосферни модели, с които разполага съвременната световна наука. Дружеството и за напред ще продължи да работи като утвърдено и доказало възможностите си в системата на енергетиката предприятие.