27.10.2021

Прилагане на активен, гъвкав подход при работа с клиенти, които са изпаднали в затруднено финансово положение.

Всички клиенти на „Брикел” ЕАД плащат ползваната от тях топлинна енергия на базата на отчетената реална месечна консумация.

На първо число от месеца се издава фактура за стойността на консумираната през предходния месец топлинна енергия, която следва да се заплати от абоната до последно число на месеца, в който е издадена фактурата.

         В случай, че някои от клиентите на “Брикел” ЕАД не успеят да заплатят сметката си за топлоенергия в горния срок, дружеството изпраща до тях уведомление за размера на дължимата сума, съдържащо и покана същата да бъде доброволно заплатена в указания срок.

         Справка за дължими суми може да се направи на касата за плащане.

         При невъзможност да се плати в уречения срок поради затруднено финансово положение, още в поканата за доброволно плащане дружеството предлага абонатът да подаде заявление за сключване на спогодба за разсрочено плащане. Сроковете за погасяване на дължимите суми се съобразяват с финансовите възможности на клиента, като се предоставя възможност за плащане на равни вноски през цялата година.

         Ако абонатът не пожелае да бъде сключено споразумение за разсрочено плащане или ако сключеното споразумение не се изпълнява, се пристъпва към прекратяване на договорните отношения и събиране на дължимите суми по съдебен ред.

Предвид настоящата извънредна ситуация и наложените от Министерството на здравеопазването противоепидемични мерки, водещи до увеличен престой по домовете /работа от вкъщи, обучение онлайн/, както и предвид обстоятелството, че месец октомври 2021г. е чувствително по – студен от същия месец през миналата година „Брикел” ЕАД предупреждава абонатите си че поради повишената консумация на топлинна енергия е възможно дължимите суми за отопление да бъдат по – високи, съпоставени със същия период на миналата година.

Дружеството отново напомня на абонатите, които не са в състояние да заплатят сметките си, че разполагат с възможност да сключат спогодба за разсрочено заплащане на задълженията.