Политика на поверителност

ОБРАЗЕЦ ЗА ИСКАНЕ НА СУБЕКТА НА ДАННИ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от „Брикел” ЕАД дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

 

Данни за Администратора:

„Брикел” ЕАД е с предмет на дейност производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, производство и пласмент на брикети, обогатено енергийно гориво и енергийно гориво от лигнитни въглища.

Данни за контакт с „Брикел” ЕАД:

Местоположение:

Държава: България

Адрес: град Гълъбово, п.к. 6280, област Стара Загора, Извън града

Телефон: 0418/ 621 28, факс: 0418/ 625 28

Ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Интернет страница: https://www.brikel-bg.com/bg/

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните:

С нашето Длъжностно лице по защита на данните можете да се свържете директно тук:

Име: Петя Георгиева

Ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Телефон: 0418 62128, вътрешен 212

Личните данни, които събираме и обработваме:

„Лични данни“ или „лична информация“ означава всяка информация за физическо лице, чрез която това лице е или може да бъде идентифицирано.

Физическа идентичност - имена, ЕГН, паспортни данни, адрес, телефон, електронен адрес, образ и др. Социална идентичност (образование, документ за придобито образование, прфесионална квалификация, за владеене на чужди езици и др.п.) Информация за банкови сметки, Информация за трудовия стаж и професионалния Ви опит.

Специални категории данни, които обработваме:

Данни за здравословно състояние, данни за наказателни присъди и нарушения в предвидените от закона случаи.

Източник:

Ние събираме Вашите лични данни по време на процеса на кандидатстване за работа и по време на трудовото провоотношение между нас.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

Ние ще използваме Вашите лични данни, само когато това е позволено от законодателството. Най-често ние ще използваме Вашите лични данни на следните основания:

 1. за изпълнение на нашия договор с Вас;
 2. за спазване на законово задължение;
 3. когато това е необходимо за нашите легитимни интереси (или тези на трети лица), например при необходимост от търсене на съдебна защита срещу противоправни действия от Ваша страна.

              

               За някои от дейностите, изброени по-горе, е възможно да имаме повече от едно правно основание за обработката на личните Ви данни.

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

-     Обработването е необходимо за спазване на законовото ни задължение (по трудовото и осигурителното законодателство)

-              Обработването се основава на вашето Съгласие;

-              Обработването се основава на нашите легитимни интереси.

Следните организации/лица ще получат личните ви данни:

Ние ще споделяме Вашите лични данни с трети лица, когато това се изисква по закон, когато е необходимо за администрирането на трудовото взаимоотношение или когато имаме друг легитимен интерес за това, например с органите на НАП, НОИ, съдебна власт и др.

Как ще съхраняваме и пазим Вашите личните данни, които събирате?

„Брикел” ЕАД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.

Съгласие:

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

В случай че сте предоставили изричното си съгласие за обработването на Ваши лични данни за конкретна цел, Вие имате право да оттеглите това съгласие. След получаване на Вашето искане, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката, за което ще Ви уведомим своевременно.

Период на съхраняване на данните

Ние ще съхраняваме предоставените ни лични данни само за периода, за който са ни необходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за да спазим изискванията на трудовото, осигурително и счетоводно законодателство.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

 • Достъп до информация: това право Ви дава възможност да получите копие на личните данни, които обработваме, и да проверите дали имаме законово основание за тяхната обработка.
 • Коригиране: това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всяка непълна или неточна информация за Вас.
 • Изтриване: това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, когато нямаме валидна причина да продължим обработката им. Имате правото да изискате данните Ви да се изтрият или премахнат без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглил своето съгласие;
 • когато сте възразил срещу обработването,
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • Възражение срещу обработка: в случаите, които ние разчитаме на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка.
 • Ограничаване на обработката: това право Ви дава възможност да изискате от нас временно да преустановим обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или причините за тяхното обработване. В този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • Преносимост на данните: това право е ограничено до случаите, когато данните са ни предоставени от Вас за целите на договор и Ви дава възможност да изискате от нас да предоставим съхраняваните в електронна форма Ваши данни на трето лице.

За да упражните някое от правата си, описани по-горе, следва да подадете писмено заявление. При депозиране на искане от Ваша страна е възможно да ни е необходимо да ни предоставите информация, потвърждаваща Вашата самоличност. Това изискване е част от мерките ни за защита на данните и цели да гарантира, че лична информация не се предоставя на лице, което няма право да я получи.

 • Вие имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията за защита на личните данни, българският регулаторен орган по защита на данните.
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново умедочление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез „Брикел” ЕАД, можете да го направите на посочените данни за контакт на „Брикел” ЕАД или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт.)

Можете да получите достъп до Вашите данни, които са обработвани, по следния начин.

Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите тук или да отправите искане на посочените контактни данни на „Брикел” ЕАД, или директно на посочените контактни данни на Длъжностно лице по защита на данните.